Курс прве помоћи за возаче

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац врши обуку из прве помоћи за будуће возаче организовањем и спровођењем испита.

Завод испуњава све услове за вршење обуке из прве помоћи и организовање и спровођење испита утврђене Правилником о ближим условима које морају испуњавати Црвени крст Србије, односно здравствене установе  за обуку из прве помоћи и организовање и спровођење испита (“Сл. гласник Р. Србије” број 5/2011): у погледу просторија, наставних средстава и учила, предавача-испитивача (лиценце Министарства здравља), као и у погледу стручних лица за обављање административно стручних и техничких послова у вези организовања и спровођења обуке из прве помоћи.

Министарство здравља Републике Србије, Сектор за инспекцијске послове, утврдило је испуњеност свих наведених услова.

Обуку спроводе  стручни предавачи који поседују лиценце Министарства здравља Републике Србије, а запослени су у Заводу за хитну медицинску помоћ. Њихов дугогодишњи свакодневни рад у Заводу на пружању услуга хитне медицинске помоћи, односно рад који се заснива на принципу медицинске хитности и велико искуство у раду на пружању услуга хитне медицинске помоћи из области која је предмет обуке из прве помоћи, гаранција су њихове високе стручности и квалитета обуке.

Цена по једном полазнику: 2500,00 РСД

Уплату можете извршити лично у рачуноводству Завода за хитну медицинску помоћ Крагујевац.

Теоријска и практична обука полазника (предвиђених  8 школских часова) врши се у једном дану, у едукативном центру Завода (ул Слобода бб). Полагање теста и практичног дела спроводи се истог дана.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити на број телефона:
+381 34 6370 276

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ КРАГУЈЕВАЦ

Улица Слободе бб, Крагујевац, Србија
+381 34 6370 090
hitnapomockg@mts.rs